Cockroach

講起就扯火啦

話說岩岩上緊網
咁就無啦啦見到隻cockroach係我隻杯爬下爬下

嘩心諗做____
我即刻走開
之後望住隻野
見佢爬黎爬起
真係想一下X爆佢
不過諗諗下
如果唔中咁點呢

就係呢個時候
見佢走咗入個碗
我就唔理三七二十一
拎起另一個碗”給”落去

結果Fail咗 [yipes]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *